UWAGA! Jest szansa na odzyskanie abonamentu i dodatkowe usługi od Multimedia Polska S.A.

data dodania: 13.06.2018 | czytany: 6 075 razy
UWAGA! Jest szansa na odzyskanie abonamentu i dodatkowe usługi od Multimedia Polska S.A.
Konsumencie! Zmieniłeś przez telefon umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z operatorem Multimedia Polska S.A. w okresie od 25 grudnia 2014 roku ? Przeczytaj uważnie! Być może będziesz mógł odzyskać abonament za dwa miesiące, dostać 50 minut albo 5 GB Internetu.
W dniu 1 marca 2018 roku Prezes UOKiK wydał decyzję dotyczącą operatora telekomunikacyjnego Multimedia Polska S.A. Operator ten zobowiązał się do zmiany praktyki i usunięcia skutków swoich działań. Ponadto operator ma obowiązek poinformowania o możliwości skorzystania przez konsumentów z przyznanych im korzyści. 
 
Operator Multimedia Polska S.A. stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, polegające na:
 
I. wprowadzaniu konsumentów będących abonentami Multimedia Polska S.A. w błąd co do:
 
• terminu i okoliczności skorzystania z prawa do dostąpienia od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej na odległość i przewidującej odmienne od dotychcczasowych warunki świadczenia tych samych usług, poprzez informowanie o możliwości odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od otrzymania potwierdzenia jej zawarcia oraz utracie prawa do odstąpienia w przypadku rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia, podczas gdy termin ten wynosi 14 dni, a z uprawnienia tego konsument może skorzystać również w przypadku rozpoczęcią świadczenia usług przed upływem ww. terminu;
 
• prawa dostąpienia od umowy poprzez informowanie, iż w przypadku rozpoczęcia dostarczania treści cyfrowych wchodzących w zakres usług objetych umową abonencką konsument utraci prawo do odstąpienia od umowy abonenckiej, podczas gdy utrata tego uprawnienia dotyczy jedynie umowy o dostarczanie treści cyfrowych;
 
II. niepotwierdzaniu - w przypadku proponowania konsumentom będącym abonentami Multimedia Polska S.A. zawarcia umowy przez telefon - treści proponowanej umowy utrwalonej na papierze lub innym trwały nośniku przed złożeniem przez konsumenta oświadczenia o zawarciu umowy;
 
 
 
Pamiętaj !
 
Od dnia 25 grudnia 2014 roku, tj. od dnia wejścia w życie ustawy o prawach konsumenta, obowiązują nowe zasady zawierania umów przez telefon. Konsultant musi poinformować Cię o celu rozmowy, a po uzgodnieniu warunków umowy, przesłać je na papierze lub trwałym nośniku (np. e-mail). Jeżeli otrzymane warunki umowy Ci odpowiadają i zgadzasz się na jej zawarcie, Twoja decyzja również musi być na papierze lub na trwałym nośniku. Dopiero wtedy umowa jest skutecznie zawarta. Sama zgoda telefoniczna nie oznacza, że zawarłeś umowę.
Podstawa prawna: art. 20 ustawy o prawach konsumenta.
 
W tym kontekście należy podkreślić, że w uzasadnieniu decyzji UOKiK stwierdził, iż dokonanie zmiany warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub w jakikolwiek inny sposób) należy traktować jako zawarcie nowej umowy. Przepisy prawa cywilnego o zawarciu umowy mają zastosowanie zarówno do umów powodujących powstanie stosunku prawnego, jak zmierzających do jego zmiany. Zmiana umowy wiąże się z ustaleniem jej warunków na nowo w wyniku zgodnego porozumienia stron.
 
Przyznane konsumentom korzyści
 
1. Jeżeli konsument zmienił na odległość umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 25 grudnia 2014 roku, a następnie złożył oświadczenie o odstąpieniu od zmiany umowy, które zostało negatywnie rozpatrzone przez operatora z uwagi na upływ 10-dniowego terminu na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy lub ze względu na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie, Multimedia Polska S.A. ma obowiązek zaoferować konsumentom, w terminie 4 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji, następujące korzyści:
 
• pomniejszenia opłat za świadczone usługi o równowartość abonamentu za okres dwóch miesięcy wyliczonego jako średnia miesięczna dla zawartej dla danego konsumenta umowy, przy zawarciu której doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów – obowiązek ten dotyczy konsumentów, którzy z powodu negatywnie rozpatrzonego przez Spółkę odstąpienia od umowy pozostali abonentami tego operatora, a także są nimi w dniu wydania decyzji;
 
• zwrotu równowartości abonamentu za okres dwóch miesięcy wyliczonego jako średnia miesięczna dla zawartej dla danego konsumenta umowy, przy zawarciu której doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów – w odniesieniu do konsumentów, którzy z powodu negatywnie rozpatrzonego przez operatora odstąpienia od umowy pozostali abonentami operatora, lecz w dniu wydania decyzji nie są już abonentami Spółki;
 
• zwrotu kosztów poniesionych w związku z nałożeniem na nich obowiązku zwrotu ulgi z tytułu rozwiązania umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, w wysokości, która została poniesiona – obowiązek dotyczy konsumentów, którzy mimo negatywnie rozpatrzonego przez operatora odstąpienia od umowy, odstąpili od niej i przestali być abonentami tego operatora;
 
2. Konsumenci, którzy zawarli w okresie od 25 grudnia 2014 roku do dnia 1 stycznia 2017 roku umowę na odległość zawierającą oświadczenie o następującej treści: “Wyrażam zgodę by dostarczenie treści cyfrowych wchodzących w zakres usług objętych Umową Abonencką rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia. Powyższe dotyczy przypadku zawarcia Umowy Abonenckiej, gdy uzgodniony termin rozpoczęcia świadczenia tych usług przypada przed upływem terminu do odstąpienia. Przyjmuję do wiadomości, że w tym przypadku, z chwilą rozpoczęcia spełnienia świadczenia przez Operatora utracę prawo odstąpienia od Umowy Abonenckiej”, w terminie 4 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji, uzyskają dostęp do katalogu Filmowy Mix w ramach usługi “multimediago” pod adresem internetowym www.multimediago.pl, składającego się z 20 filmów, z którego konsument - w ciągu 3 miesięcy od daty uzyskania dostępu - będzie uprawniony do obejrzenia trzech dowolnie wybranych filmów bez ponoszenia opłat.
 
3. Konsumentom, którzy zawarli (zmienili) na odległość umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 25 grudnia 2014 roku, a następnie złożyli reklamację dotyczącą niezgodności pomiędzy zaoferowanymi przez operatora na odległość za pomocą telefonu warunkami świadczenia usług telekomunikacyjnych, a warunkami świadczenia tych usług wynikającymi z zawartej umowy, negatywnie rozpatrzoną przez operatora, w terminie 4 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji, Multimedia Polska S.A. ma obowiązek zaoferować następujące korzyści:
 
• pomniejszenia opłat za świadczone usługi o równowartość abonamentu za okres dwóch miesięcy wyliczonego jako średnia miesięczna dla zawartej przez danego konsumenta umowy, przy zawarciu której doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów – w odniesieniu do konsumentów, którzy są abonentami operatora w dniu wydania decyzji;
 
• zwrotu równowartości abonamentu za okres dwóch miesięcy wyliczonego jako średnia miesięczna dla zawartej przez danego konsumenta umowy, przy zawarciu której doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów – w stosunku do konsumentów, którzy w dniu wydania decyzji nie są już abonentami Multimedia Polska S.A;
 
4. Konsumentom, którzy zawarli (zmienili) na odległość umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 25 grudnia 2014 roku i zostali dotknięci skutkami praktyk polegających na błędnym informowaniu co do terminu, w którym konsument może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy lub niepotwierdzaniu treści proponowanej przez telefon umowy, w terminie 4 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji, oprócz korzyści wskazanych w ww. pkt 1 oraz pkt 2, Multimedia Polska S.A. zaoferuje:
 
• dostęp do katalogu Filmowy Mix w ramach usługi “multimediago” pod adresem www.multimediago.pl, składającego się z 20 filmów, z którego konsument – w ciągu trzech miesięcy od daty uzyskania dostępu – będzie uprawniony do obejrzenia trzech dowolnie wybranych filmów, bez ponoszenia opłat – dotyczy to umów o świadczenie usług telewizji kablowej w systemie cyfrowym;
 
• trzy filmy na płytach dvd, bez ponoszenia opłat - w odniesieniu do umów o świadczenie usług telewizji kablowej w systemie analogowym;
 
• dostęp przez dwa kolejne miesiące następujące po uzyskaniu dostępu – za pomocą otrzymanej karty SIM – do Internetu mobilnego z pakietem danych 5GB w każdym miesiącu, bez ponoszenia opłat – w odniesieniu do umów o świadczenie usług dostępu do Internetu;
 
• pakiet 50 pierwszych darmowych minut do wykorzystania w ciągu każdego z dwóch miesięcy następujących po ich otrzymaniu, bez ponoszenia opłat - w odniesieniu do umów o świadczenie usług telefonii stacjonarnej zawartych z konsumentami, którzy na dzień doręczenia niniejszej decyzji pozostają abonentami Multimedia Polska S.A.;
 
• pakiet 50 minut rozmów telefonii komórkowej w ciągu każdego z dwóch miesięcy następujących po jej otrzymaniu do wykorzystania za pomocą otrzymanej karty SIM, bez ponoszenia opłat - w odniesieniu do umów o świadczenie usług telefonii stacjonarnej zawartych z konsumentami, którzy na dzień doręczenia niniejszej decyzji nie pozostają abonentami Multimedia Polska S.A;
 
• pakiet 50 minut do wykorzystania za pomocą otrzymanej karty SIM w ciągu każdego z dwóch kolejnych miesięcy następujących po ich otrzymaniu, bez ponoszenia opłat -w stosunku do umów o świadczenie usług telefonii komórkowej;
 
Multimedia Polska S.A. ma również obowiązek poinformowania konsumentów o możliwości, terminie oraz sposobie skorzystania z rekompensat poprzez: zamieszczenie informacji na stronie internetowej, opublikowanie ogłoszenia na pierwszych stronach dziennika o zasięgu ogólnopolskim, za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, wysyłkę listu poleconego.
 
Sposób poinformowania zależy od uzyskanych przez konsumenta korzyści. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie 5. decyzji, do której link znajdziesz tutaj.
 
_________________________________________
 
Porady prawne są także dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora.
 
 
 
Projekt i realizacja: RIPOSTA
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]