STATUT STOWARZYSZENIA KONSUMENTÓW POLSKICH

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
1. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem konsumentów, posiadającym osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.
5. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęć i odznakę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; może również zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności politycznej i religijnej.
8. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji w zakresie zgodnym z niniejszym Statutem.
9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód będzie przeznaczony na działalność statutową.
 
§ 2
Stowarzyszenie tworzy się na czas nieograniczony.
 
ROZDZIAŁ II
Cel i środki działania
 
§ 3
Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie i rozwijanie świadomości konsumentów w zakresie posiadanego przez nich prawa do:
- bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- ochrony interesów ekonomicznych,
- informacji i edukacji,
- ochrony prawnej,
- reprezentacji,
oraz prowadzenie działań zmierzających do zabezpieczenia tych praw.
 
 
 
§ 4
Cel Stowarzyszenia realizowany jest poprzez:
- opracowywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
- upowszechnianie wiedzy o prawach konsumentów,
- reprezentowanie członków i prezentowanie ich opinii wobec władz i innych instytucji, organizacji gospodarczych, środków masowego przekazu i organizacji społecznych,
- występowanie w sprawach o ochronę konsumentów przed władzami i organami wymiaru sprawiedliwości.
 
 
ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki
 
§ 5
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych, którymi mogą być uznający cele Stowarzyszenia obywatele polscy i cudzoziemcy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych również nie mający miejsca zamieszkania w Polsce, legitymujący się wiedzą i/lub doświadczeniem w zakresie problematyki konsumenckiej.
2) członków wspierających, którymi mogą być
a. obywatele polscy lub cudzoziemcy,
b. osoby prawne mające siedzibę w kraju lub za granicą, które chcą wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez pomoc rzeczową lub finansową.
 
§ 6
1. Kandydaci na członków SKP zobowiązani są przedstawić poparcie 2 członków wprowadzających (poparcie powinno zawierać uzasadnienie na piśmie).
2. Członkostwo zwyczajne nabywa się z chwilą przyjęcia przez Zarząd pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do Stowarzyszenia i opłacenia składki członkowskiej.
3. Członkowie wspierający przyjmowani są przez Zarząd na podstawie złożonej przez nich pisemnej deklaracji o świadczeniu pomocy finansowej lub rzeczowej.
 
 
 
§ 7
1. Członkowi zwyczajnemu przysługują następujące prawa:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2) prawo do uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz do składania wniosków dotyczących jego działalności,
3) prawo do korzystania z wyników badań i analiz dokonywanych przez Stowarzyszenie lub na jego wniosek,
4) prawo do bezpłatnych porad prawnych w sprawach związanych z ochroną konsumentów.
2. Członek wspierający ma prawo do:
1) korzystania z wyników badań i analiz dokonywanych przez Stowarzyszenie lub na jego wniosek,
2) udziału w Zjeździe Członków z głosem doradczym.
 
 
§ 8
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są obowiązani:
1) przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć w realizacji zadań Stowarzyszenia,
3) realizować uchwały władz Stowarzyszenia,
4) płacić na rzecz Stowarzyszenia uchwalone składki członkowskie,
2. Członkowie wspierający Stowarzyszenia są obowiązani świadczyć deklarowaną pomoc finansową i rzeczową.
 
§ 9
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1) wystąpienia,
2) wykreślenia,
3) wykluczenia.
2. Decyzja członka o wystąpieniu ze Stowarzyszenia musi być zgłoszona na piśmie do Zarządu co najmniej na 3 miesiące przed końcem roku kalendarzowego. Ostatni dzień roku uważa się za datę wystąpienia.
3. Wykreślenie z listy członków dokonuje Zarząd w przypadku nie opłacenia składki za kolejny rok kalendarzowy po uprzednim pisemnym upomnieniu przez Zarząd.
4. Wykreślenie z listy następuje również w przypadku skazania członka prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na dodatkową karę utraty praw publicznych lub w przypadku śmierci członka.
5. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia dokonywane jest na podstawie uchwały Zarządu wówczas, gdy członek nie realizuje lub narusza obowiązki statutowe.
6. Odwołanie od uchwały Zarządu o wykreśleniu lub wykluczeniu przysługuje w terminie 30 dni od daty jej otrzymania do Zjazdu Członków .
 
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
 
§ 10
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Zjazd Członków (Zjazd Delegatów),
2) Zarząd,
3) Rada Nadzorcza.
 
Zjazd Członków
 
§ 11
1. Naczelną władzą Stowarzyszenia jest Zjazd Członków zwoływany przez Zarząd co najmniej raz na cztery lata.
2. O zwołaniu Zjazdu Członków członkowie Stowarzyszenia informowani są pisemnie.
3. Zjazd Członków podejmuje ważne uchwały, jeżeli bierze w nim udział w pierwszym terminie co najmniej połowa wybranych członków. W drugim terminie ważne uchwały podejmowane są bez względu na liczbę obecnych członków.
4. Uchwały Zjazdu Członków podejmowane są zwykłą większością głosów.
 
§ 12
1. Członkowie zwyczajni oraz członkowie wspierający zawiadamiani są przez Zarząd o terminie i miejscu odbycia oraz szczegółowym porządku obrad Zjazdu Członków listem poleconym wysłanym na dwa tygodnie przed terminem odbycia Zjazdu lub w inny sposób umożliwiający zapoznanie się z danymi wymienionymi powyżej.
2. Członkowie wspierający uczestniczą w Zjeździe Członków z głosem doradczym.
 
§ 13
Do kompetencji Zjazdu Członków należy:
1) ustalanie wieloletnich programów działania,
2) ustalanie składek członkowskich,
3) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
4) udzielanie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej,
5) wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, jak również ich odwoływanie,
6) rozpatrywanie wszystkich zgłoszonych na piśmie spraw spornych, powstałych między członkami Stowarzyszenia lub między członkami a Zarządem,
7) podejmowanie uchwał dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia i sposobu podziału jego majątku,
8) podejmowanie innych uchwał, które na podstawie niniejszego Statutu lub przepisów prawa wymagają uchwały Zjazdu Członków.
 
 
§ 14
1. Uchwały Zjazdu Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwala się w głosowaniu tajnym.
2. Uchwały w tajnym głosowaniu mogą być podejmowane i w innych niż wymienione wyżej sprawach na żądanie co najmniej połowy obecnych członków.
3. Przewodniczącego Zjazdu Członków wybiera się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
4. Z obrad Zjazdu Członków sporządza się protokół.
 
§ 15
1. Nadzwyczajny Zjazd Członków może być zwołany przez Zarząd
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków
3) na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Członków powinno nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od zgłoszenia wniosku.
3. Postanowienia paragrafów: 11 (z wyjątkiem ust. 3-5), 12, 13, 14 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio do Nadzwyczajnego Zjazdu Członków.
 
Zarząd
 
§ 16
1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym i kieruje całokształtem jego prac w zakresie przewidzianym przez Statut oraz uchwały Zjazdu Członków.
2. Zarząd jest powoływany na okres 4 lat przez Zjazd Członków i składa się z 3 członków. W skład Zarządu wchodzą prezes i dwóch wiceprezesów. Pierwszy Zarząd jest wybierany przez członków założycieli Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.
3. Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez co najmniej jednego członka Zarządu, z wyjątkiem spraw określonych w § 21.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzeniom przewodniczy Prezes lub wskazany przez niego członek Zarządu.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków. W przypadku równej liczby głosów oddanych "za" i "przeciw" o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
6. Przed upływem kadencji określonej w niniejszym paragrafie ust. 2 mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:
1) śmierci członka,
2) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
3) rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie,
4) pozbawienia członkostwa w przypadkach określonych w § 9.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarządowi - w celu uzupełnienia składu w czasie trwania kadencji - przysługuje prawo kooptowania nie więcej niż dwóch członków Zarządu. Kooptacja nowych członków odbywa się z uwzględnieniem ust. 5 niniejszego paragrafu w głosowaniu tajnym.
 
§ 17
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizowanie uchwał Zjazdu Członków i zadań wynikających ze Statutu,
2) prowadzenie spraw bieżących Stowarzyszenia,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, zgodnie z §16 ust.3 oraz § 21 Statutu,
4) uchwalanie okresowych planów działalności programowej i finansowej,
5) uchwalanie preliminarza wydatków i dochodów Stowarzyszenia,
6) inicjowanie i przygotowywanie projektów uchwał na Zjazd Członków,
7) zwoływanie Zjazdu Członków,
8) przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
9) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie decyzji o nabyciu lub zbyciu środków trwałych,
10) podejmowanie uchwał o tworzeniu bądź przystępowaniu do fundacji, spółek i innych podmiotów prawa,
11) podejmowanie decyzji dotyczących podjęcia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie według zasad określonych w odrębnych przepisach,
12) podejmowanie uchwał o przystąpieniu bądź wystąpieniu z innych organizacji krajowych i zagranicznych,
13) opracowywanie analiz, opinii, projektów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
2. Zarząd wykonuje swoje zadania zgodnie z programem działania Stowarzyszenia uchwalonym przez Zjazd Członków .
3. Zarząd zobowiązany jest do składania Zjazdowi Członków po upływie kadencji sprawozdania ze swojej działalności.
 
 
Rada Nadzorcza
 
§ 18
1. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje kontrolne w zakresie całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Zjazd Członków wybiera Radę Nadzorczą składającą się z 3 osób na okres 4 lat. Pierwsza Rada Nadzorcza jest wybierana przez członków założycieli Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 
4. W przypadku śmierci, utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w ciągu miesiąca od nastąpienia wyżej wymienionych zdarzeń dokonuje kooptacji nie więcej niż dwóch członków.
5. Rada Nadzorcza jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli, przy czym członkowie Rady Nadzorczej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów.
 
§ 19
 
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz do roku całej działalności Stowarzyszenia, w szczególności pod względem zgodności z przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Zjazdu Delegatów,
2) kontrolowanie co najmniej raz do roku działalności Stowarzyszenia pod względem racjonalnego gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
3) zgłaszanie Zjazdowi Członków wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium po jego kadencji.
4) powoływanie Komisji Zjazdu zgodnie z par.11 ust.3 niniejszego Statutu oraz uchwalanie regulaminu jej działania,
2. Rada Nadzorcza co najmniej dwa razy w roku odbywa swoje protokołowane posiedzenia.
3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Treść §16 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego.
 
ROZDZIAŁ V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia
 
§ 20
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości i ruchomości oraz fundusze.
2. Fundusze Stowarzyszenia powstają:
1) z wpłat składek członkowskich,
2) z dobrowolnych wpłat członków Stowarzyszenia na fundusze celowe,
3) z zapisów darowizn, dotacji celowych oraz ofiarności publicznej,
4) z dochodów z majątku Stowarzyszenia,
5) z działalności gospodarczej przeznaczonej na cele statutowe.
 
3. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie następujących rodzajów działalności (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):
58.11.Z Wydawanie książek
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
69.10.Z Działalność prawnicza
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.59.Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 
§ 21
Do ważności czynności prawnych podejmowanych w sprawach majątkowych konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 
ROZDZIAŁ VI
 
Zmiana Statutu
 
§ 22
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Zjazd Członków większością 2\3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ VII
Rozwiązanie Stowarzyszenia
 
§ 23
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zjazdu Członków podjętej przy obecności 3/4 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania i uzyskaniu co najmniej 3/4 głosów za rozwiązaniem.
2. Po przyjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zjazd Członków podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji likwidacyjnej i przeznaczeniu posiadanego majątku.
 
ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia przejściowe i końcowe
 
§ 24
Uchyla się Statut SKP uchwalony na zebraniu członków założycieli Stowarzyszenia w dniu 15 grudnia 1994 roku w Warszawie.
 
§ 25
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia zarządzającego wpis zmiany Statutu do rejestru stowarzyszeń.
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2019 Fundacja Konsumentów
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]