Towar kupiłem na firmę lub w ramach działalności zawodowej
Nie zawsze kupując towary podlegamy tzw. przepisom konsumenckim. Kupując na firmę nie podlegasz przepisom konsumenckim, dlatego w ramach naszego poradnictwa nie możemy Ci pomóc. Najlepiej skonsultuj swój problem z prawnikiem.
Jaka jest prawna definicja przedsiębiorcy?
  • Prawną definicję przedsiębiorcy wprowadza ustawa o swobodzie działalności gospodarczej:

Art. 4

  1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
  2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
  • Stosownie do art. 2 ustawy, działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa, a także działalność zawodowa, która jest wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły:

Art. 2 Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

  • Powyższe oznacza, że przedsiębiorca jest profesjonalistą. Nie potrzebuje więc ochrony, jaką prawo gwarantuje konsumentowi.

Przepisy konsumenckie nie mają zastosowania do umów zawieranych między przedsiębiorcami. Zakup towaru na firmę podlega innym regulacjom, niż zakup towaru przez konsumenta na cele prywatne. Z tego względu porady, które zamieszczamy na tej stronie nie dotyczą problemów, które mają z zakupionym towarem przedsiębiorcy.