Kiedy grozi nam wstrzymanie dostaw energii?

data dodania: 25.07.2019 | czytany: 1 871 razy
Kiedy grozi nam wstrzymanie dostaw energii?
Dzisiaj odcięto mi dostawy prądu bez jakiegokolwiek powiadomienia. Miałem wprawdzie pewne zaległości ale wydaje mi się, że nie można odciąć prądu bez powiadomienia. Czy działania dostawcy są zgodne z prawem? Kiedy można odciąć prąd?
 
Wstrzymanie dostaw energii możliwe jest jedynie w następujących sytuacjach:
 1. gdy instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska
 2. gdy nastąpił nielegalny pobór paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła
 3. gdy odbiorca nie zapłacił należności w terminie; jednakże przedsiębiorca może wstrzymać dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła jedynie w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:
  • odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną lub ciepło
  • zwłoka wynosi co najmniej 30 dni od upływu terminu płatności,
  • przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczyło odbiorcy na piśmie dodatkowy, dwutygodniowy termin do zapłaty zaległych i bieżących należności
  • jednocześnie informując odbiorcę o zamiarze wstrzymania dostaw energii, jeżeli odbiorca ten nie ureguluje zaległych i bieżących należności w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia.
Jeżeli odbiorca, który wszczął procedurę reklamacyjną w związku z otrzymanym rozliczeniem za energię uiści opłatę jedynie w kwocie, jaka jego zdaniem odpowiada rzeczywistemu zużyciu energii, jest on narażony na wstrzymanie dostaw (po spełnieniu powyższych warunków). Niestety, procedura reklamacyjna nie wstrzymuje biegu terminu płatności (chyba że umowa stanowi inaczej).
 
Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do bezzwłocznego wznowienia dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie ich dostarczania.
 
W przypadku gdy odbiorca w gospodarstwie domowym złoży do przedsiębiorstwa energetycznego reklamację dotyczącą dostarczania paliw gazowych lub energii (w terminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od przedsiębiorstwa powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostarczania), przedsiębiorstwo nie może wstrzymać dostarczania aż do czasu rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli zaś przedsiębiorstwo nie rozpatrzy reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez odbiorcę, uważa się, że została ona uwzględniona.
 
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji odbiorca może - w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o nieuwzględnieniu - wystąpić z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do Koordynatora do spraw negocjacji działającego przy Urzędzie Regulacji Energetyki. Rolą Koordynatora jest pozasądowe rozwiązywanie sporów między odbiorcami energii elektrycznej w gospodarstwie domowym a przedsiębiorcami energetycznymi. Nie można wstrzymać dostarczania energii do czasu rozwiązania sporu przez Koordynatora.
 
Odbiorca może również złożyć reklamację już po wstrzymaniu dostaw energii. Wówczas przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane wznowić dostarczanie energii w terminie 3 dni od dnia otrzymania reklamacji i kontynuować dostawy do czasu rozpatrzenia reklamacji. Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek kontynuować dostarczanie paliw gazowych lub energii również w przypadku, gdy odbiorca wystąpił do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o rozpatrzenie sporu w zakresie nieuwzględnienia reklamacji przez przedsiębiorstwo, do czasu wydania decyzji przez regulatora.
 
 
Podstawa prawna: art. 6b, 6c i 6d ustawy z 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne.
 
 
---------------------.
Porady prawne są dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora. 
 
 
---------------------
Przydatne informacje dla konsumentów i sprzedawców można znaleźć także na stronie projektu Consumer Law Ready, którego partnerem jest Fundacja Konsumentów
 
Copyright © 2020 Fundacja Konsumentów
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]