PODWYŻSZENIE CENY WYCIECZKI (dotyczy umów zawartych do 30 czerwca 2018 r.)

kategoria: Turystyka | czytany: 17 653 razy
Za 2 tygodnie powinna odbyć się moja wycieczka na Kubę. Wyjazd opłaciłam już kilka miesięcy temu. Wczoraj skontaktował się ze mną pracownik biura podróży i poinformował mnie, że ze względu na wzrost kursu dolara cena uległa zmianie i muszę dopłacić aż 800 zł. Umowa, która posiadam z biurem przewiduje, że cena imprezy może ulec zmianie do 2 tygodni przed wyjazdem. Czy biuro ma prawo podnieść tak znacznie cenę imprezy?

1. Za 2 tygodnie powinna odbyć się moja wycieczka na Kubę. Wyjazd opłaciłam już kilka miesięcy temu. Wczoraj skontaktował się ze mną pracownik biura podróży i poinformował mnie, że ze względu na wzrost kursu dolara cena uległa zmianie i muszę dopłacić aż 800 zł. Umowa, która posiadam z biurem przewiduje, że cena imprezy może ulec zmianie do 2 tygodni przed wyjazdem. Czy biuro ma prawo podnieść tak znacznie cenę imprezy?

Organizator turystyki może podwyższyć cenę tylko, gdy umowa przewiduje taką możliwość i jedynie w określonych w przepisach przypadkach, m. in. gdy wzrosną kursy walut, nie później jednak niż na 20 dni przed datą wyjazdu. Postanowienia umowy, które są mniej korzystne dla konsumenta niż przepisy ustawy o usługach turystycznych są nieważne.

W przedstawionym przypadku biuro nie może podnieść ceny.

Jeżeli organizator turystyki mimo przedstawienia mu odpowiednich argumentów wciąż domaga się wpłaty dodatkowych pieniędzy i grozi zerwaniem umowy, konsument może postąpić na kilka sposobów.

Przede wszystkim interwencji należy szukać u miejskiego bądź powiatowego rzecznika konsumentów. Rzecznik może wystosować odpowiednie stanowisko i skontaktować się z organizatorem turystyki w celu nakłonienia go do postępowania zgodnie z przepisami.

Innym sposobem jest wpłacenie kwoty jednak z tzw. „zastrzeżeniem zwrotu”. Wyrażenie ‘z zastrzeżeniem zwrotu’ najlepiej jest umieścić w tytule wpłaty lub na pokwitowaniu. Uprawnia ono konsumenta do żądania zwrotu wpłaconej sumy w późniejszym terminie, np. po powrocie z imprezy turystycznej.

Ostatnią możliwością jest odstąpienie od umowy (art. 14 ust. 5) i zażądanie natychmiastowego zwrotu wpłaconych pieniędzy (art. 14 ust. 6) . Jeżeli w związku ze zmianą umowy, a w efekcie jej rozwiązaniem, konsument poniósłby szkodę, organizator turystyki ponosiłby również odpowiedzialność odszkodowawczą (art. 14 ust. 7).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych, art. 14 ust 5 i art. 14 ust. 6 i art. 14 ust. 7 i art. 17 (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.) oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, art. 411 (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93, ze zm.)

2. Zakupiłem w maju wycieczkę do Egiptu w biurze podróży. Wylot miał być 20 lipca 2008 r. Na dziesięć dni przed wylotem otrzymałem pismo z biura podróży z informacją, iż cena została podwyższona z uwagi na wzrost kosztów transportu. Chcę wyjechać na tę wycieczkę, ale czy rzeczywiście można podnosić cenę na chwilę przed wylotem?

Nie, cena ustalona w umowie nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą wyjazdu. Jeśli zaś organizator turystyki stawia Panu ultimatum, iż albo Pan dopłaci albo Pan nie weźmie udziału w imprezie turystycznej, proszę uregulować tę należność z zastrzeżeniem zwrotu, a po powrocie dochodzić zwrotu nienależnego świadczenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, art. 17 ust.2 (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.). Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, art. 411 (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.)

3. Zakupiłem wycieczkę do Turcji w biurze podróży. W umowie nie ma słowa o tym, iż cena może zostać podwyższona, a jednak na miesiąc przed wylotem biuro podróży poinformowało mnie zdawkowo, iż cena wycieczki wzrosła z uwagi na wzrost kursów walut i każe dopłacić mi 500 zł. Czy muszę rzeczywiście zapłacić tę kwotę?

Nie. Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona, chyba że umowa wyraźnie przewiduje możliwość podwyższenia ceny, a organizator turystyki udokumentuje wpływ wzrostu kursu walut na podwyższenie ceny. W niniejszej sprawie umowa nie przewidywała możliwości podwyższenia ceny, a dodatkowo biuro podróży nie dopełniło obowiązku udokumentowania wpływu wzrostu kursów walut na wzrost ceny, nie jest Pan w związku z tym zobowiązany do zapłaty żądanej kwoty.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, art. 17 ust. 1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.)

4. Zakupiłem wycieczkę do Francji w biurze podróży. Na 15 dni przed wylotem biuro podróży poinformowało mnie o podwyższeniu ceny z uwagi na wzrost kosztów transportu i wezwało do dopłacenia kwoty 500 zł, powołało się przy tym na postanowienie umowy, w którym stwierdzono, iż cena nie może być zmieniona na 10 dni przed wylotem. Wiem jednak, że w ustawie jest chyba tak, że cena nie może się zmienić w okresie na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy. Czy muszę więc zapłacić żądaną przez biuro podróży kwotę?

Nie. Postanowienia umów zawieranych przez organizatorów turystyki z klientami mniej korzystne dla klientów niż postanowienia ustawy o usługach turystycznych są nieważne, zaś w miejsce nieważnych postanowień wchodzą przepisy ustawy.

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, cena nie może ulec podwyższeniu w okresie na 20 dni przed wyjazdem. Postanowienie zawarte w Pana umowie, iż cena nie ulegnie w okresie 10 dni przed wylotem, jest dla Pana mniej korzystne niż uregulowanie ustawowe, w związku z tym jest nieważne, a w miejsce tego postanowienia wchodzi przepis ustawy.

Jako, iż cena nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed wyjazdem, nie jest Pan zobowiązany do regulowania należności z tytułu podwyższenia ceny.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, art. 19 i art. 17 ust. 2 (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.)

5. Na początku roku zawarłem umowę z organizatorem turystyki na 2 tygodniowy wyjazd za granicę. Na 2 miesiące przed rozpoczęciem wycieczki poinformowano mnie o wzroście ceny z uwagi na wzrost kosztów transportu. Czy mogę odstąpić z tego powodu od umowy?

Tak. Zmiana ceny wycieczki jest zmianą istotnych warunków umowy i stanowi podstawę do odstąpienia przez konsumenta od umowy, zgodnie z art. 14 ust. 5 pkt 2) ustawy o usługach turystycznych. Na uwagę zasługuje jednocześnie fakt, że zmiana ceny za imprezę turystyczną może nastąpić tylko w wypadkach określonych w art. 17 wymienionej ustawy, czyli wtedy gdy: „umowa wyraźnie przewiduje możliwość podwyższenia ceny, a organizator turystyki udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:

1. wzrostu kosztów transportu;

2. wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;

3. wzrostu kursów walut”.

Co ważne cena ustalona w umowie nie może być zmieniona w okresie 20 dni przed wyjazdem.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, art. 14 ust. 5 pkt. 2 i art. 17 (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.)

6. Wykupiłem wycieczkę zagraniczną w pewnym biurze podróży. Całą kwotę wpłaciłem od razu ponieważ cena umowna była atrakcyjna ze względu na niski kurs euro. Biuro podróży na 10 dni przed planowanym odlotem zażądało ode mnie dopłaty w związku z kryzysem finansowym i znacznym spadkiem wartości polskiej waluty. Czy jest to zgodne z prawem ?

Nie. Biuro podróży nie może podnieść ceny ustalonej w umowie na 20 dni przed wyjazdem nawet, jeżeli jest to spowodowane wzrostem kursów walut, wzrostem kosztów transportu lub wzrostem opłat urzędowych, podatków itp.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, art. 17 ust.2 (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.) 

7. Biuro turystyczne powiadomiło mnie o zmianie ceny wycieczki na dwa miesiące przed wyjazdem. Pracownik biura powiedział, że podwyżka jest spowodowana z przyczyn niezależnych od nich i mogę przyjąć ich propozycję albo zrezygnować, tracąc część zapłaconej ceny. Wydaje się to nie być uczciwe wobec mnie, więc czy biuro może zatrzymać część ceny wycieczki ?

Nie. Ponieważ proponowana zmiana ceny wycieczki dotyczy istotnych warunków umowy z klientem i dlatego biuro podróży, nie może zastrzec sobie żadnej zapłaty za odstąpienie od umowy przez klienta.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, art. 14 ust. 5 pkt. 2 (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.)

 
Copyright © 2021 Fundacja Konsumentów
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]