Skip to content

Czy brak protokołu sporządzonego z kurierem uniemożliwia reklamację uszkodzonego towaru u sprzedawcy?

Patrząc z czysto formalnego punktu widzenia stanowisko sprzedawcy nie jest prawidłowe. Przepisy o rękojmi w Kodeksie cywilnym nie zawierają podstawy do odrzucenia reklamacji z takiego powodu. Ponadto, zakazane jest ograniczanie uprawnień konsumenta – kupującego z tytułu rękojmi w umowie. Zatem wszelkie postanowienia w regulaminach przedsiębiorców prowadzących sprzedaż internetową, które uzależniają rozpatrzenie i uznanie reklamacji z tytułu rękojmi od sporządzenia protokołu z przewoźnikiem kurierskim czy pocztą, są nieważne.
Niemniej, stanowczo rekomendujemy zgłaszanie szkód w dostarczonej przesyłce do przewoźników kurierskich i pocztowych oraz sporządzanie protokołów. Jest to w interesie konsumenta z co najmniej trzech powodów.
Po pierwsze, daje to konsumentowi wybór czy dochodzić uprawnień reklamacyjnych z rękojmi od sprzedawcy czy roszczeń odszkodowawczych od przewoźnika. Należy przy tym pamiętać, iż termin na zgłoszenie szkody w przesyłce wynosi 7 dni od jej odebrania – o ile szkody nie da się zauważyć z zewnątrz czyli w praktyce o ile zewnętrzne opakowanie nie było naruszone.
Po drugie, nawet gdy konsument nie chce dochodzić odszkodowania od przewoźnika, zgłoszenie szkody i sporządzenie protokołu poprawia – i to znacznie – jego pozycję na płaszczyźnie dowodowej. Wprawdzie na korzyść konsumenta działa domniemanie, iż w przypadku wady stwierdzonej w pierwszym roku od zakupu, dostarczono mu towar wadliwy ale jest to domniemanie wzruszalne. Dlatego, gdy konsument zaniecha zgłoszenia szkody i sporządzenia protokołu, sprzedawca może wykorzystać to w sporze przeciwko konsumentowi twierdząc, iż skoro konsument nie zgłosił szkody i nie sporządził protokołu, to należy zakładać, iż otrzymał towar nieuszkodzony i uszkodzenie musiało powstać już po odebraniu przesyłki, gdy ryzyko uszkodzeń przeszło na konsumenta.
Po trzecie, nawet gdy konsumentowi uda się udowodnić, że otrzymał towar uszkodzony, może on ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec sprzedawcy. Konsument musi bowiem podjąć działania w celu ustalenia odpowiedzialności przewoźnika czyli właśnie zgłosić szkodę i sporządzić protokół. Innymi słowy, sprzedawca może odpowiadać przed kupującym z tytułu rękojmi ale może się zrewanżować roszczeniem odszkodowawczym za to, że na skutek zaniechania kupującego nie może on dochodzić odszkodowania od przewoźnika. Niezgłoszenie szkody w ciągu 7 dni i niesporządzenie protokołu prowadzi bowiem do wygaśnięcia roszczeń wobec przewoźnika i jeśli konsument poprzestanie tylko na reklamacji z tytułu rękojmi, to nie nabędzie uprawnień odszkodowawczych wobec przewoźnika i nie będzie ich mógł przenieść na sprzedawcę.
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż sporządzenie protokołu z kurierem w przypadku otrzymania uszkodzonego produktu jest dla konsumenta po prostu korzystne. Co prawda sprzedawca nie powinien automatycznie odrzucić reklamacji w przypadku nie posiadania protokołu przez konsumenta, jednak dokument ten może znacznie ułatwić konsumentowi dochodzenie jego roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
Podstawy prawne:
Zakaz ograniczania uprawnień konsumenta z tytułu rękojmi:
art. 558 Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, dalej Kodeks cywilny).
Obowiązek konsumenta podjęcia czynności w celu ustalenia odpowiedzialności przewoźnika:
art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego;
Odpowiedzialność za naruszenie obowiązku określonego w art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego:
art. 471 Kodeksu cywilnego;
Zgłaszanie szkód po dostarczeniu przesyłki:
a) art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1041z późn. zm.) – w przypadku przedsiębiorców działających w oparciu o prawo pocztowe;
b) art. 76 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 8) – w przypadku przedsiębiorców działających w oparciu o prawo przewozowe (firmy kurierskie).
———————
Porady prawne są dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach naszej Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora.

Zobacz również

LinkedIn
Share
Instagram
FbMessenger