Skip to content

Ważne zmiany w przepisach dotyczące przedawnienia długu

 
Do takich sytuacji wciąż będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jednak już w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, która wprowadziła ważną zasadę:
 
  • Jeżeli nowy termin przedawnienia jest krótszy niż termin, który przewidywały przepisy dotychczasowe, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy.
  • Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.
 
Przykład:
Pani Kasia ma dług, który zaciągnęła w dniu 9 lipcu 2010 roku. Stare przepisy przewidywały 10 letni okres przedawnienia dla tego długu. Ustawa nowelizująca skraca termin przedawniania do 6 lat
 
Dług pani Kasi według starych zasad przedawniłby się 9 lipca 2020 r. Gdyby zastosowano jednak nowy 6-letni termin przedawnienia wprowadzony ustawą dnia 9 lipca 2018 r. i zaczęto na nowo naliczać czas przedawnienia wówczas ten nowy termin byłby dłuższy niż termin dotychczasowy i przedawnienie nastąpiłoby w lipcu 2024 roku.
 
W takiej sytuacji, ponieważ liczony od dnia 9 lipca 2018 r. nowy 6-letni termin przedawnienia byłby dłuższy niż termin dotychczasowy to przedawnienie nastąpi z upływem wcześniejszego terminu, tj. 9 lipca 2020 r.
 
Czy zmianie uległy również terminy przedawnienia roszczeń przysługujących konsumentom?
 
Przyjmijmy, że to Pani Kasia jest wierzycielem, a jej dłużnikiem jest przedsiębiorca, tzn. Pani Kasia posiada nieprzedawnione roszczenia w stosunku do których ustawa nowelizująca skraca terminy przedawnienia.
 
W takim przypadku nie będziemy musieli sprawdzać opisanych powyżej, skomplikowanych reguł obliczania przedawnienia, ponieważ w ustawie nowelizującej znalazła się zasada, iż do przysługujących konsumentowi roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych (9 lipca 2018 r.), stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym.
 
 
Podstawa prawna: art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 8 czerwca 2018 r. – o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1104).
 
 
 
——————–
Porady prawne są dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora.
 
 

Zobacz również