Skip to content

Zawyżone rachunki za prąd? Przeczytaj co możesz zrobić.

Zawyżone rachunki za prąd mogą wynikać z różnych przyczyn. Bardzo często wynika to z faktu, że przedsiębiorstwa energetyczne stosują opłaty określane na podstawie prognozowanego zużycia. Powodem mogą być również nieprawidłowości w pracy układu pomiarowo – rozliczeniowego.
Przedsiębiorstwo energetyczne może wystawić rachunek bazując na prognozowanym zużyciu. Jednak taka prognoza powinna opierać się na podstawie zużycia wyznaczonego w oparciu o rzeczywiste odczyty urządzeń pomiarowo- rozliczeniowych, dokonane w analogicznym okresie poprzedniego roku kalendarzowego oraz powinna uwzględniać zgłoszone przez odbiorcę istotne zmiany w poborze energii elektrycznej. Tymczasem bardzo często zdarza się, że te prognozy są dowolnie ustalane przez przedsiębiorstwa energetyczne. W takim przypadku należy złożyć do przedsiębiorstwa energetycznego reklamację w sprawie zasad rozliczeń równocześnie dołączając do niej kserokopie rachunków za analogiczny okres poprzedniego roku.
Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest do udzielenia odpowiedzi na reklamacje w terminie czternastu dni.
Jeżeli natomiast podejrzewamy niewłaściwą pracę układu pomiarowo – rozliczeniowego konieczne jest złożenie reklamacji i zwrócenie się w niej do przedsiębiorstwa energetycznego o sprawdzenie prawidłowości działania tego układu. Przedsiębiorstwo energetyczne powinno dokonać takiej kontroli w terminie czternastu dni.
W przypadku przekroczenia obowiązujących przedsiębiorstwo energetyczne terminów odpowiedzi na reklamację lub przeprowadzenia kontroli,  odbiorcy przysługuje bonifikata za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/250 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zatwierdzenia taryfy, określonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Jeżeli dokonane sprawdzenie nie wykaże nieprawidłowości, odbiorcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o dokonanie dodatkowej ekspertyzy badanego układu pomiarowo – rozliczeniowego w terminie 30 dni od otrzymania wyniku tego sprawdzenia. Termin na dodatkową ekspertyzę również wynosi czternaście dni i w przypadku jego przekroczenia przysługuje odbiorcy taka sama bonifikata.
Należy podkreślić, że przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do dokonania dodatkowego laboratoryjnego sprawdzenia układu pomiarowo – rozliczeniowego i w razie uniemożliwienia takiej ekspertyzy odbiorcy przysługuje wyższa bonifikata, bo w wysokości 1/50 wynagrodzenia wspomnianego powyżej.
W przypadku gdy odbiorca nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia reklamacji przysługuje mu prawo do wniesienia powództwa do sądu.
Podstawa prawna:
§32 ust .4i 5, § 42 pkt 11,12,13 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
——————–
Porady prawne są dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora.

Zobacz również

LinkedIn
Share
Instagram
FbMessenger